Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole56.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. niewielka część dokumentów PDF jest w formie skanu
dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
niektóre elementy strony mają niepoprawny kontrast pomiędzy tekstem a tłem

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-12-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Głowik – Jamróz,
sekretariat.p056@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 99 w. 101.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Małej Niezapominajki, ul. Wałbrzyska 16, Wrocław

Budynek Małej Niezapominajki, który mieści się przy ul. Wałbrzyskiej 16we Wrocławiu, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak parkingu dla osób niepełnosprawnych. Budynek dwupiętrowy. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu schodów (brak platformy oraz podjazdu). Parter i piętra nie są jednolite poziomowo. Na wysoki parter trzeba pokonać schody. Aby wejść do szatni(znajdują się na parterze i I piętrze)i pomieszczeń administracyjnych (gabinetu intendenta i wicedyrektora) trzeba pokonać schody. Sale zajęć położone są na każdym piętrze. Szatnia dla dzieci wąska. Brak możliwości swobodnego poruszania się osoby na wózku.

Jedna sala mieści się na parterze a pozostałe sale zajęć mieszczą się na piętrach, do których prowadzą schody zabiegowe ze spocznikiem. Stopnie schodów są proste. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze. W
budynku brak windy dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym.

Brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy –niedostępne. Posadzki antypoślizgowe –niedostępne. Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących –niedostępne.

Pomieszczenia administracji są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze na końcu korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Do budynku Małej Niezapominajki można dojść pieszo od ul. Wałbrzyskiej. Przejście dla pieszych naprzeciwko budynku przedszkola od ul. Wałbrzyskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują przeszkody takie jak barierka, płot, bramka.Dojazd możliwy samochodem osobowym, jednak brak parkingu.Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 50metrów: linia 133, D,107. Najbliższyprzystanek tramwajowyznajdujesię w odległości 500 metrów:linia 7,17.

Budynek Dużej Niezapominajki –ul. Wałbrzyska 2A,Wrocław

Budynek Dużej Niezapominajki znajdujący się przy ul. Wałbrzyskiej 2A we Wrocławiu jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole jest parterowe. Przed budynkiem parking, wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest bez schodów. Główne drzwi wejściowe są przeszklone. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Cały budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla rodziców z wózkiem dziecięcym. Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne, a także posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Szatnia dla dzieci posiada szerokie drzwi zapewniające swobodne poruszanie się osobie na wózku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w przedszkolu zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

W przedszkolu znajduje się toaleta dostępna i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa umieszczona na niskiej wysokości jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia do toalety na odpowiedniej wysokości. Wyposażona jest w obustronne poręcze.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy –niedostępne. Posadzki antypoślizgowe –niedostępne. Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących –niedostępne.

Pomieszczenia administracji są oznaczone tabliczkami imiennymi zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenie biurowe i pomieszczenie dyrektora znajdują się na wprost po wejściu do budynku przy wejściu do przedszkola. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Do budynku Dużej Niezapominajki Przedszkola nr 56można dojść pieszo od ulicy Wałbrzyskiej. Przejście dla pieszych od ulicy Wałbrzyskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej i jest oddalone od przedszkola ok 10 metrów. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują przeszkody takie jak płot, bramka. Dojazd możliwy samochodem osobowym, jest parking. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 60metrów: linia133, D, 107.Najbliższyprzystanektramwajowyznajdujesię w odległości60metrów: linia 7,17

Budynek Wielkiej Niezapominajki –ul. Dożynkowa 6A, Wrocław

Budynek Wielkiej Niezapominajki –ul. Dożynkowa 6A, Wrocław

Budynek Wielkiej Niezapominajki znajdujący się przy ul. Dożynkowej 6A we Wrocławiu jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole jest parterowe. Obok budynku parking, wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest bez schodów. Główne drzwi wejściowe są przeszklone. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Cały budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla rodziców z wózkiem dziecięcym. Wszystkie ogólnodostępne korytarze posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, a drzwi są przestronne. Dwie szatnie dla dzieci posiadają szerokie drzwi zapewniające swobodne poruszanie się osobie na wózku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w przedszkolu zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).

W przedszkolu znajduje się toaleta dostępna i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Toaleta umieszczona na niskiej wysokości, wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne. Posadzki antypoślizgowe – niedostępne. Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Pomieszczenia administracji są oznaczone tabliczkami imiennymi zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenie biurowe i pomieszczenie wicedyrektora znajdują się po lewej stronie po wejściu do budynku. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Do budynku Wielkiej Niezapominajki można dojść pieszo od ul. Dożynkowej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują przeszkody takie jak płot, bramka. Dojazd możliwy samochodem osobowym, przedszkole posiada parking. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 metrów: linia 133, 107, D. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 400 metrów: linia 7,17

Data publikacji strony: 2020-12-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-08