Wnioskodawca: Consensius Fundacja Europejskie Centrum Mediacji

Partnerzy:  Bjerkaker LearningLab (BLL),  Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” , Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

Krótki opis projektu

Jaka część przedszkolaka to obywatel? Czy dzieci mają prawa obywatelskie, jeśli tak – to jakie? A może „dzieci i ryby głosu nie mają”? Projekt ma na celu edukację najmłodszych wrocławian w zakresie rozumienia istoty demokracji i praw obywatelskich poprzez kontakty z instytucjami  publicznymi (samorząd, parlament, sądy), organizację warsztatów dla dzieci/nauczycieli, stworzenie materiałów dla rodziców i opiekunów, wybór samorządu przedszkolnego, korespondencję z posłami (PL/UE), wydarzenie artystyczne z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada, spotkania z weteranami, promowanie udziału w lokalnych procesach decyzyjnych. Uczestnikiem działań projektowych będą przede wszystkim wrocławskie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5-7 lat z dwóch wrocławskich placówek opiekuńczych, ich opiekunowie, nauczyciele i rodzice. Działania będą realizowane przez warszawską fundację Consensius – Europejskie Centrum Mediacji w partnerstwie z trzema podmiotami – największym wrocławskim Przedszkolem nr 56 Niezapominajka, Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania oraz norweskim partnerem Bjerkaker LearningLab, organizacją promującą tzw. uczenie się przez całe życie (life-long learning), która – poprzez swoich ekspertów – podzieli się norweskim doświadczeniem w zakresie nauczania najmłodszych o demokracji i prawach człowieka.

Głównym celem projektu jest pokazanie najmłodszym dzieciom – w sposób dostosowany do ich wieku i percepcji – że mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość (Rada Przedszkola, pisanie listów) oraz że kiedyś, gdy osiągną dorosłość i staną się pełnoprawnymi obywatelami będą przysługiwały im określone prawa i będą mieli możliwość wpływania na różne procesy w skali miasta, regionu, kraju czy Europy. Projekt stanie się też przyczynkiem do otwarcia dyskusji (strona internetowa, warsztaty, konferencja) o tym, dlaczego warto wśród tak małych dzieci promować postawy demokratyczne i obywatelskie.