Głównym założeniem projektu „Małe laboratorium w Niezapominajce” jest zaspokojenie dziecięcych potrzeb, zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni, zachęcenie do czerpania radości płynącej z okrywania czegoś nowego,  a zadaniem nauczyciela jest planowe i celowe zorganizowanie sytuacji edukacyjnej, w której wystąpi aktywizowanie procesów poznawczych oraz rozbudzanie wiedzy o świecie.

Realizacja projektu pozwoli dzieciom dostrzec, że otaczający je świat skrywa wiele tajemnic, które warto odkrywać. Opracowany projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich grupach wiekowych, a w kolejnych latach będzie służyć jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli. Treści projektu są spójne z tymi, które zostały określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Innowacyjność pedagogiczno-metodyczna polegać będzie na przeprowadzaniu zajęć przez nauczycieli z wykorzystaniem różnorodnych metod zabawowych i twórczych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania, stawiania pytań i formułowania odpowiedzi. Nauczyciel w grupie przedszkolnej będzie tworzył sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej zabawy, a także stwarzał warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie oraz przeżywanie. Na zajęciach objętych innowacją dzieci będą korzystały z różnorodnych materiałów plastycznych, przyrodniczych, kuchennych, czy artykułów spożywczych. Poznają zasady przeprowadzania zabaw badawczych i bezpiecznego eksperymentowania. W trakcie zajęć pojawi się nieznana dotąd dzieciom terminologia, co przyczyni się do wzbogacenia ich słownika o nowe pojęcia. Niezwykle istotnym założeniem innowacji jest również wyjście naprzeciw dzieciom nieśmiałym, które zwykle w trakcie zajęć dydaktycznych są mniej aktywne i mają trudności w wypowiadaniu się na forum grupy. Dzięki zajęciom innowacyjnym dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w nowej formie zajęć, która pomoże im przezwyciężyć nieśmiałość i da im również pewnego rodzaju swobodę w podejmowaniu czynności nakierowanych na zdobywanie wiedzy.