zajączek z jajkami

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy Bączki na miesiąc Kwiecień

Tematy tygodnia:

Tydzień I       WIELKANOC

Tydzień II      W GOSPODARSTWIE

Tydzień III    DBAMY O ZIEMIĘ

Tydzień IV     BAJKI I BAŚNIE

 

Temat tygodnia: WIELKANOC

Cele ogólne:

-zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych

-zapoznanie z charakterystycznymi symbolami Świąt Wielkanocnych

-rozwijanie wyobraźni plastycznej

– kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu literackiego

-rozwijanie percepcji wzrokowej

-nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kształcenie umiejętności

-prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

-utrwalenie kolorów

-rozwijanie sprawności manualnych

Temat tygodnia: W GOSPODARSTWIE

Cele ogólne:

–  rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je  zaspokajać, opiekować się zwierzętami

– wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgłoskach: mu, ko i wydłużanie fazy wydechowej

– poszerzanie doświadczeń plastycznych

– rozwijanie sprawności manualnych

– rozwijanie percepcji słuchowej

– utrwalenie nazw zwierząt

–  umiejętność dostrzegania wpływu danych treści na motywację i zachowanie dzieci

Temat tygodnia: DBAMY O ZIEMIĘ

Cele ogólne:

-rozwijanie zainteresowań poznawczych

-zachęcanie do kolorowania

-kształcenie postawy proekologicznej

-rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać

-kształtowanie postawy szacunku roślin (niezrywanie roślin)

-rozwijanie umiejętności językowych

-poszerzanie umiejętności muzycznych

-kształtowanie umiejętności odwzorowywania liczebności zbiorów

-doskonalenie umiejętności porównywania wielkości

-rozwijanie umiejętności manualnych i motoryki małej

-poszerzanie wiadomości nt.  ekologicznego trybu życia

-kształtowanie nawyku segregowania śmieci

-ćwiczenie pamięci odtwórczej

Temat tygodnia: BAJKI I BAŚNIE

Cele ogólne:

-zachęcanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas rozmowy z obcymi

-rozwijanie zainteresowań poznawczych

-poszerzanie doświadczeń plastycznych z uwzględnieniem doboru kolorów

-doskonalenie percepcji słuchowej

-zachęcanie do wspólnych zabaw

-wdrażanie do uważnego słuchania bajek

-rozwijanie logicznego myślenia

– umiejętność dostrzegania wpływu danych treści na motywację i zachowanie dzieci

-przygotowanie do właściwego odbioru mediów