obraz bałwan

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy Muszek

 na miesiąc styczeń

Tematy tygodnia:             

Tydzień I                   ZWIERZĘTA ZIMĄ

Tydzień II                 MOJA RODZINA

Tydzień III             DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Tydzień IV                KARNAWAŁ          

ZWIERZĘTA ZIMĄ

Cele ogólne:

-poszerzanie wiadomości nt. ptaków

-kształtowanie pamięci odtwórczej

-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

-zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków

-rozwijanie umiejętności plastycznych tj.  kolorowania

-zapoznanie z wyglądem niektórych ptaków

– budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi

MOJA RODZINA

Cele ogólne:

– wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi -zachęcanie do serdecznych zachowań wobec bliskich osób

– wypowiadanie się na  temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu

-samodzielne organizowanie sobie zabawy

-rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej

– poszerzanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– wzmacnianie więzi z babcią i dziadkiem

– zapoznanie z bajką „Czerwony Kapturek”- teatrzyk dla dzieci

-rozwijanie logicznego myślenia

-doskonalenie pamięci odtwórczej

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Cele ogólne:

– wzmacnianie więzi rodzinnych

-zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla najbliższych

-rozwijani umiejętności kolorowania

– rozwijanie słuchu muzycznego i  poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie pamięci u dzieci

– wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć i piosenek

-zachęcanie do sprzątania w kącikach zabaw w celu przygotowania sali na przyjęcie gości

– kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta

KARNAWAŁ

Cele ogólne:

-kształcenie koncentracji uwagi

– rozwijanie samodzielności

-zachęcanie do naśladownictwa

-kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi  w zakresie

1 – 2, zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych

-rozwijanie motoryki małej

-zachęcanie do zabaw zgodnych z zainteresowaniami

– dobieranie w pary wstążek  w czterech podstawowych barwach, ale w różnych odcieniach (czerwone, żółte, zielone, niebieskie)

– kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce, rozwijanie słuchu muzycznego

– podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania maski

– zapoznanie z utworem „OWOCOWY KARNAWAŁ”