obraz bałwan

TYDZIEŃ 1 – Temat tygodnia: Zimo baw się z nami

TYDZIEŃ 2 – Temat tygodnia: Zimo baw się z nami

TYDZIEŃ 3 – Temat tygodnia:  Babcia i Dziadek

TYDZIEŃ 4 – Temat tygodnia: Zwierzęta są głodne

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • składanie ubrań przed leżakowaniem,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • korzystanie z toalety.
 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów ( śnieg).

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
 • rozumienie znaczenia estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),\
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • spacerowanie po terenie

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,

Artystyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • dostrzeganie otaczającego nas piękna,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • budowanie z naturalnych materiałów (śnieg).
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny, masy solnej.
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki,

Poznawcza aktywność dziecka

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.